Salvesti eetikakoodeks koostööpartnerile

Salvest on võtnud endale kohustuseks, et kogu meie tarneahel ja töötingimused oleksid ohutud. See tähendab, et tootmisprotsessid ja tarneahel on keskkonnasõbralikud, toode tarbijale usaldusväärne, kvaliteetne ja ohutu ning töötajaid koheldakse austuse ja väärikusega. Dokumendis on toodud Salvesti üldised tingimused koostööpartnerile, mis arvestavad sotsiaalseid nõudeid, tooteohutust, kvaliteeti, jätkusuutlikust ja keskkonda. Salvesti koostööpartneriks peetakse tootjat, tarnijat, edasimüüjat ja kõiki teisi ettevõtteid, kes pakuvad Salvestile teenust. Salvesti eetikakoodeksit (code of conducti) uuendatakse regulaarselt ja kõigil koostööpartneritel on kohustus jälgida, et nad kasutaksid alati kehtivat versiooni, mille leiab Salvesti kodulehelt.

Koostööpartnerid tagavad, et nõuded edastatakse ja rakendatakse ka kõikidele nende allhankijatele.

1. Töötingimused ja töötaja õigused
Koostööpartner peab töösuhetes lähtuma EL inimõiguste konventsioonist.

1.1 Töötaja õigused
1.1.1 Töösuhe peab olema vabatahtlik.
1.1.2 Lapstööjõu kasutamine on rangelt keelatud. Noori töötajaid tuleb eraldi kaitsta ehk kehtestada neile õigusaktidega ettenähtud tööaeg ja –tingimused. Kui kaasatakse noori töötajaid, peab tagama, et töölevõtmine ei ohustaks nende füüsilist, vaimset või emotsionaalset arengut.
1.1.3 Töötajatel on õigus moodustada ühinguid ja olla ametiühingute liige.
1.1.4 Kõiki töötajaid tuleb kohelda võrdselt.
1.1.5 Töötajatele tuleb pakkuda palka ja hüvitisi, mis vastavad siseriiklikele õigusaktidele või tööstusharu standarditele.
1.1.6 Ületunnitöö hüvitatakse vastavalt siseriiklikele õigusaktidele.
1.1.7 Töötajatele tuleb tagada turvaline töökeskkond. Ahistamist ega tagakiusamist ei tolereerita.
1.1.8 Kõikidel töötajatel peavad olema korrektsed ja seaduslikud töölepingud ning töötasu tuleb maksta neile õigeaegselt.
1.2 Tööohutus ja tervis
1.2.1 Töötajatele tuleb tagada ohutu ja tervislik töökeskkond, järgides kõiki kohalikke õigusakte.
1.2.2 Tööandja peab töötajad varustama piisava joogivee, valgustatuse, temperatuuri, ventilatsiooni, kanalisatsiooni ja isikukaitsevahenditega.
1.2.3 Tööandja peab regulaarselt läbi viima hädaolukorras reageerimise ja esmaabi andmise koolitusi, vastavalt kohalikele õigusaktidele ja ettevõtte sise-eeskirjadele.
1.2.4 Ettevõte vastutab töötajate tervise, ohutuse, heaolu ja üldiste töökeskkonna korra kehtestamise ning selle järgimise eest.
1.3 Töö ja puhkeaeg
1.3.1 Koostööpartner peab tagama, et töötajad järgivad kõiki kehtivaid õigusakte, mis on seotud tavapärase tööaja ja ületunnitööga, sealhulgas puhkuse, puhkeaja, sünnitus- ja isapuhkustega.
1.3.2 Õigusakti puudumisel ei nõua koostööpartner tavalist töönädalat üle 60 tunni.
1.3.3 Koostööpartner peab lubama ühte puhkepäeva pärast kuut järjestikust tööpäeva ja kindlustama, et ületunnitöö on vabatahtlik ja hüvitatud.

2. Kvaliteet ja toiduohutus
Üldised põhimõtted: Koostööpartner kinnitab, et tema tegevus vastab antud riigi ja EL kõigile kehtivatele tooteohutuse ja -kvaliteediga seotud õigusaktidele ja määrustele. Tooteohutuse ja -kvaliteedi tagamiseks kasutab koostööpartner üldtunnustatud põhimõtteid, mis hõlmavad hügieeninõudeid, riskianalüüsi ja jälgitavust kõikidel käitlemisetappidel.

2.1 Ohutud tooted ja teenused
2.1.1 Koostööpartner tarnib ainult tooteid või pakub teenuseid, mis ei ohusta kuidagi inimeste tervist.
2.2 Kvaliteetsed tooted ja teenus
2.2.1 Koostööpartner tarnib tooteid või pakub teenust, mis vastavad toote spetsifikatsioonides esitatud nõuetele ja/või Salvesti poolt kehtestatud kvaliteedinõuetele.
2.3 Jälgitavus
2.3.1 Koostööpartner tagab, et tema süsteem võimaldab jälgida toodet või pakutavat teenust kõikidel käitlemisetappidel kuni lõpptarbijani.
2.4 Tagasikutsumine
2.4.1 Koostööpartneril peab olema dokumenteeritud süsteem, mis kirjeldab ettevõtte tegevust mittekvaliteetsete ja/või tarbija tervisele ohustavate partiide turult/kliendilt tagasikutsumist.

3. Pakkematerjalid ja tooraine
3.1 Juhtimissüsteemid
3.1.1 Pakkematerjali ja tooraine tootjad/tarnijad peavad kasutama tunnustatud juhtimissüsteeme ning neil peavad olema kolmandate osapoolte poolt sertifitseeritud toiduohutuse ja kvaliteedisüsteemi standardid. Salvest tunnustab järgmisi rahvusvahelisi standardeid:
3.1.1.1 IFS food (The International Standard for Auditing Food Suppliers)
3.1.1.2 BRC (British Retail Consortium)
3.1.1.3 GFSI (Global Food Safety Initiative)
3.1.1.4 SQF 2000 Code (Safe Quality Food)
3.1.1.5 FSSC 22000 (Food Safety System Certification)
3.1.1.6 EFSIS (Standard and Protocol for Companies Supplying Food Products)
3.1.1.7 ISO 22000 (Food Safety Standard)
3.1.1.8 ISO 9001 (Quality Management Standard)
3.1.1.9 PAS 220 (Publicly Available Specification)
3.1.2 Väikeste tootjate puhul võidakse teha erandeid. Sellistel juhtudel peavad toidukaupade tootjad kehtestama dokumenteeritud enesekontrollisüsteemi, mis põhineb riskianalüüsil ja kriitiliste kontrollpunktide ohjel (HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points). Väikese tootja erandi õiguse väljastab Salvesti kvaliteedijuht, ning see põhineb hankija riskianalüüsil või auditi tulemustel.
3.2 Erinõuded põllumajandusliku päritoluga toorainele
3.2.1 Koostööpartner kinnitab, et tema toodetavad ja tarnitavad toorained vastavad Euroopa Liidu õigusaktidele. Saasteainete normide seadmisel peab koostööpartner lähtuma ALARA (As Low As Reasonably Achievable) põhimõttest.
3.2.2 Salvest ei võta vastu geneetiliselt muundatud toiduained ja koostisosi.
3.2.3 Tooraine, mis on mõeldud imikute ja väikelastetoodete valmistamiseks, ei tohi sisaldada pestitsiidide jääke. Pestitsiidide täielik vältimine on soovituslik ka teistes toorainetes.

4. Keskkonnahoid ja loomade heaolu
Üldised põhimõtted: Koostööpartner kinnitab, et tema tegevus vastab konkreetse riigi kõigile kehtivatele keskkonnaalastele õigusaktidele, eeskirjadele ja juhenditele. Ta jälgib regulaarselt oma tegevuste keskkonnaalast mõju ning rakendab abinõusid negatiivse mõju minimeerimiseks.

4.1 Põllumajandus, loomade heaolu ja kalavarude säilitamine
4.1.1 Põllumajanduse keskkonnamõju minimeerimine
4.1.1.1 Tooraine tootja peab lähtuma oma tegevuses vastavas riigis kehtivast keskkonnaalasest seadusandlusest, normidest ning heast põllumajandustavast. Vastavalt Euroopa Liidu reeglitele on eelistatud kolmanda osapoole poolt mahesertifitseeritud tooraine esmatootjad ning töötlejad.
4.1.1.2 Koostööpartner tagab, et tooted, mis sisaldavad keskkonnale suurt negatiivset mõju avaldavaid tooraineid (näiteks, kuid mitte ainult: soja ja palmiõli), pärinevad säästlikust põllumajandusest.
4.1.1.3 Koostööpartner kinnitab, et ta väldib kõigis oma tegevustes negatiivset keskkonnamõju, kaitseb ja parandab keskkonda ning kasutab loodusvarasid tõhusalt ja optimaalselt.
4.1.2 Loomade ja kodulindude heaolu tagamine ning kalavarude säilitamine
4.1.2.1 Koostööpartner tagab, et tooted, mis on loomset päritolu või sisaldavad loomset päritolu koostisaineid, pärinevad farmist, kus on tagatud loomade ja/või kodulindude heaolu kõrge standard. Neid koheldakse hästi ning kaitstakse tarbetute kannatuste ja haiguste eest. Seejuures peab farm ning tootja lähtuma oma tegevuses vastavas riigis kehtivast keskkonnaalasest seadusandlusest, normidest ning heast põllumajandustavast. Euroopa Liidu reeglitele vastavalt on eelistatud kolmanda osapoole poolt mahesertifitseeritud tooraine esmatootjad ning töötlejad.
4.1.2.2 Loomi ja kodulinde hoitakse ning nende eest hoolitsetakse loomasõbralikus keskkonnas, mis soosib nende tervist ja loomulikku käitumist.
4.1.2.3 Koostööpartner tagab, et kala ja/või muud mereannid või siis neid sisaldavad koostisained, pärinevad saagist, mis on püütud legaalselt ning vastavalt kvootidele dokumentatsioonis märgitud päritoluriigi territoriaalvetest. Saak on püütud legaalse ja kõigile nõuetele vastava varustusega ning jälgides piirkonnale omaseid kalandustavasi.
4.1.2.4 Koostööpartner kinnitab, et püügitegevus on toimunud vastavalt vastava riigi seadustele, normidele ja ettekirjutustele ning ta ei soosi ühegi oma tegevusega ülepüüdmist.

5. Pakendamine ja taaskasutus
5.1 Nõuded pakendile
5.1.1 Pakend peab vastama kõikidele kehtivatele seadustele ja normidele, olema ohutu ning kaitsma toodet. Pakend ei tohi avaldada tootele negatiivset mõju.
5.1.2 Pakend peab olema optimaalse suurusega, mis kaitseb toodet, kuid ei raiska ruumi. Pakendite mõõdud peavad võimaldama kauba ladustamist ning transportimist standardile vastavatel kaubaalustel selliselt, et aluse kogu kubatuur oleks maksimaalset kasutatud.
5.1.3 Pakendi valikul tuleb eelistada taaskasutatud toorainetest toodetud pakendeid ning minimeerida taastumatutest loodusvaradest toodetud pakendite kasutust. Samuti tuleb eelistada pakkematerjali, mis on naturaalset värvi ning minimeerida värvitud (trükitud) pakkematerjalide kasutamist.
5.1.4 Pakendamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et kasutada tuleb minimaalne võimalik kogus pakendit, mis tagab toote turvalise transpordi ja säilivuse. Ülepakendamist tuleb vältida.
5.2 Taaskasutuse soodustamine
5.2.1 Tooted ja nende pakendid peavad olema tähistatud teabega, mis annab juhised nende sorteerimiseks ja taaskasutamiseks.
5.3 Loodusressursside optimaalne kasutus ja reostuse vältimine
5.3.1 Loodusressursside optimaalne kasutus
5.3.1.1 Koostööpartner kinnitab, et rakendab meetmeid taastumatutest loodusressurssidest pärineva energia kasutamise vähendamiseks ning monitoorib meetmete tõhusust regulaarselt.
5.3.1.2 Koostööpartner kinnitab, et rakendab meetmeid põhjavee kasutuse vähendamiseks ning monitoorib meetmete tõhusust regulaarselt.
5.4 Õhu-, vee-, pinnase-, heli- ja valgusreostuse vältimine
5.4.1 Koostööpartner kinnitab, et rakendab meetmeid õhu-, vee-, pinnase-, heli- ja valgusreostuse vältimiseks ning monitoorib meetmete tõhusust regulaarselt.

6. Ärieetika ja sotsiaalne vastutus
Üldised põhimõtted: Koostööpartner kinnitab, et lähtub oma tegevuses heast tavast ning -eesmärgist. Seejuures ei kasuta oma tegevuses võtteid, millega võib põhjustada kahju oma koostööpartneritele, töötajatele, kohalikule kogukonnale, nõrgemas positsioonis ühiskonnagruppidele või rahvastikule tervikuna.

6.1 Ärieetika
6.1.1 Salvesti koostööpartnerid peavad oma äritegevuses jälgima häid äri- ja kaubandustavasid ning ausaid ärikombeid. Koostööpartnerid ei tohi segada konkurente ega piirata nende tegevust.
6.1.2 Ärisaladustesse puutuvat infot ei omandata või otsita ebaausalt ning sellist infot ei kasutata ebaausal otstarbel.
6.1.3 Koostööpartnerid ja nende partnerid peavad järgima eetilisi käitumisreegleid, mis on kooskõlas korruptsioonivastase- ja konkurentsiseadusega.
6.1.4 Kõikidel Salvesti koostööpartneritel ja nende partneritel on kohustus jälgida õiglase kaubanduse printsiipe.
6.2 Info avalikustamine ja teabe käitlemine
6.2.1 Teave ettevõtte finantsseisu, töötajate tervise, ohutuse ning keskkonna mõjude kohta tuleb avalikustada vastavalt kehtivatele seadustele.
6.2.2 Koostööpartner kaitseb konfidentsiaalset teavet ja tagab, et tema äripartnerite ja töötajate privaatsus on tagatud ning kehtivad intellektuaalomandi õigused on kaitstud.
6.2.3 Dokumentide võltsimine või valeandmete esitamine on vastuvõetamatu.
6.3 Kohaliku kogukonna toetamine
6.3.1 Salvest soosib koostööpartnereid, kes aitavad tõsta kohaliku kogukonna heaolu