Salvesti privaatsustingimused

Siit leiad informatsiooni, kuidas meie Salvest AS-is (edaspidi Salvest) isikuandmeid töötleme. Meie eesmärgiks on olla Sulle usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks.
1. MÕISTED
1.1 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta Salvestil on teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on Salvestil Isikuandmeid.
1.2 Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Isikuandmete Töötlemise põhimõtted Salvestis.
1.3 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4 Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Salvesti Teenuseid.
1.6 Leping on Salvesti ja Kliendi või koostööpartneri vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7 Veebisait on Salvesti veebisait http://www.salvest.ee/.
1.8 Külastaja on isik, kes kasutab/külastab Salvesti Veebisaiti.
1.9 Teenused on igasugused Salvesti poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.10 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse.

2. ÜLDSÄTTED
2.1 Isikuandmeid võib SALVEST töödelda:
(1) vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
(2) volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
(3) vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.2 Käesolevad Salvesti Privaatsustingimused on Salvesti ja Kliendi või koostööpartneri vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.
2.3 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Salvesti töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Salvesti valduses olevate Isikuandmetega.

3. PÕHIMÕTTED
3.1 Salvest lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2 Salvesti eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3 Salvesti kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
(1) Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
(2) Õiglus. See tähendab eelkõige, et Andmesubjektil on piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse;
(3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev (st Andmesubjektil on lihtsalt võimalus saada selle kohta infot);
(4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
(5) Minimisatsioon ehk andmete võimalikult minimaalne töötlemine. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Salvest minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;
(6) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
(7) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks Isikuandmeid töödeldakse. Andmete puhul, mille on Salvest saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Salvest vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni;
(8) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
(9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Salvest tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.
3.4 Salvest lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab Salvestilt küsida täiendavat informatsiooni.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
4.1 Salvest ei tegele aktiivse Klientide või koostööpartnerite isikuandmete kogumisega, kuid teatud juhtudel on Salvestil huvi või vajadus isikuandmete töötlemiseks. Salvest töötleb muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
(1) Andmesubjekti poolt Salvestile avaldatud Isikuandmed;
(2) Andmesubjekti ja Salvesti tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
(3) Andmesubjekti ja Salvesti vahelise Lepingu täitmise raames avalikustunud ja tekkivad Isikuandmed (sh tööleping);
(4) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
(5) Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed;
(6) Kolmandatelt või koostööprateritelt isikutelt saadavad Isikuandmed (nt toote loosikampaaniad);
(7) Salvesti poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu, rahuolu ja toote kvaliteedi info).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED
5.1 Salvest Töötleb Isikuandmeid eranditult sobiva õigusliku aluse olemasolul.
5.2 Nõusoleku alusel Töötleb Salvest Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Salvest põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena.
5.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Salvest võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
(2) Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
(3) Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
(4) Kliendiga suhtlemine;
(5) Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
(6) Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.
5.4 Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Salvestisse tööle kandideerija Isikuandmete Töötlusjärgnevat:
(1) tööle kandideerija poolt Salvestile töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;
(2) tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;
(3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust.
Juhul, kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Salvest töölepingu sõlmimiseks kogutud Isikuandmeid alles 1 aasta selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Salvesti praktikaprogrammis osalemisega seonduvaid andmeid tööpakkumise tegemise eesmärgil säilitatakse 1 aasta.
5.5 Õigustatud huvi tähendab Salvesti huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Salvest Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Salvestil on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
(1) Usaldusliku kliendisuhte/ koostöö tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
(2) Veebisaidi, Salvesti sotsiaalmeedia lehekülgede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Salvest kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
(3) Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
(4) Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, Veebisaidil;
(5) Teeninduse monitooring. Salvest võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Salvest on teinud ning vajadusel kasutab neid Salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
(6) Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
(7) Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning Salvesti siseselt edastamaks Isikuandmeid ettevõtte sees, sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas Klientide või koostööpartnerite või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;
(8) Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks
(9) Salvest töötleb töötaja lähedaste kontaktandmeid, mis töötaja on Salvestile avaldanud eriolukordades nagu tööõnnetuse korral töötaja lähedase teavitamise eesmärgil või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel või rangelt nõusoleku alusel ja piirides;
(10) Salvest kasutab oma territooriumil ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil kaameraid.
5.6 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Salvest Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. Samuti on Salvestil kohustusi lähtudes toiduohutuse nõuete tagamisest.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
6.1 Salvest teeb koostööd isikutega, kellele Salvest võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:
(1) vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
(2) Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Salvesti juhistele ning kehtiva Lepingu alusel.
6.3 Salvest võib vajadusel või seadusest tuleneval kohustusel edastada Isikuandmeid riiklikele asutustele.
6.4 Salvest ei edasta Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu. Kui Isikuandmete väljapoole Euroopa Liitu peaks ernadjuhul toimuma, siis ainult rangelt vastava edastuse kohta käivate Isikuandmete kaitse üldmääruse sätete kohaselt.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
7.1 Salvest säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Salvesti poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2 Salvest on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3 Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Salvest tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1 Salvest ei töötle üldjuhul laste isikuandmeid.
8.2 Salvest ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (nt töösuhtes vanema nõusolekust või soovist kasutada lastega seonduvaid õigusi või soodustusi).

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:
(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Salvestile oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.2 Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
(3) Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on õigus paluda oma Isikuandmete parandamist.
(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
(5) Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist.
(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
(7) Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Salvest võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Automatiseeritud Töötlus võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmetel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandmete Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
(9) Õigus kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
10.1 Õiguste teostamine:
(1) Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Salvesti poole punktis 13 toodud kontaktandmetel.
10.2 Kaebuste esitamine:
(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Salvesti, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
(2) Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD
11.1 Salvest võib koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2 Salvest kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3 Salvest kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Salvesti partnerite veebisaidid, mis on seotud Salvesti Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist Salvest ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.
11.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
11.5 Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD
2.1 Salvesti Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
(1) All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused;
(2) Your Online Choices; About Ads; Network Advertising, (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON
13.1 SALVESTe Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
SALVESTega saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil salvest@salvest.ee

14. MUUD TINGIMUSED
14.1 Salvestil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Salvest Andmesubjekte Salvesti koduleheküljel või e-posti teel või muul viisil.